شرکت توزیع نیروی برق

شرکت برق به ۱۰ دستگاه اجرایی پر مصرف ایلام اخطار داد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام:

شرکت برق به ۱۰ دستگاه اجرایی پر مصرف ایلام اخطار داد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام گفت: ۱۰ دستگاه اجرایی که مصرف برق را رعایت نکردند اخطار گرفته و در صورت همکاری نکردن برق آنها قطع می‌شود.