گازرسانی

۹۹ درصد جمعیت روستایی استان ایلام از گاز طبیعی برخوردار هستند
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام:

۹۹ درصد جمعیت روستایی استان ایلام از گاز طبیعی برخوردار هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: هم اکنون ۹۹ درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی برخوردار هستند و ایلام در ردیف استان‌های سبز کشور از لحاظ توسعه گازرسانی قرار گرفته است