چشم پزشکی

قصور پزشکی دختر را به کما برد و جان پدر را گرفت

قصور پزشکی دختر را به کما برد و جان پدر را گرفت

وقتی دختر ۱۰ ساله کوهدشتی بعد از عمل انحراف چشم به کما رفت پدرش از غصه این ماجرا ایست قلبی کرد و جان باخت.