پیشرفت ایلام

احداث زمین چمن فوتبال در میدان مین!
توسعه مرز نمی شناسد ؛

احداث زمین چمن فوتبال در میدان مین!

مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام در پایان با اشاره به این که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برای احداث این زمین ها هزینه شده است گفت: ساخت چنین اماکن ورزشی در دورافتاده‌ترین روستاهای مرزی کشور نشان از توجه ویژه دولت کار وکرامت به توسعه ورزش در روستاها وخدمت بی منت به جوانان مرزنشین است که آمروز در اراضی که تا دیروز آلوده به مین بودند امروز به برکت خون شهیدان به زمین ورزشی تبدیل شده اندو بستر لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان شده اند.