واکس سینوفارم

دانش‌آموزان واکسن سینوفارم تزریق می‌کنند
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

دانش‌آموزان واکسن سینوفارم تزریق می‌کنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت:دانش‌آموزان واکسن سینوفارم تزریق می‌کنند.