مدیرکل بازرسی

۲۰۵ فقره بازرسی از سطح ادارات و دستگاه‌های اجرایی ایلام انجام شده است
مدیرکل بازرسی استان ایلام:

۲۰۵ فقره بازرسی از سطح ادارات و دستگاه‌های اجرایی ایلام انجام شده است

مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: سال گذشته ۲۰۵ فقره بازرسی از سطح ادارات و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.