فوریت های پزشکی ویژه بانوان

راه اندازی پایگاه های اورژانس بانوان به زودی در شهرهای کشور

راه اندازی پایگاه های اورژانس بانوان به زودی در شهرهای کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: اولین دوره مقطع کاردانی رشته فوریت های پزشکی ویژه بانوان رو به اتمام است.