فصل سرما

دستور العمل‌های احتیاطی فصل سرما در ایلام ایلاغ شد
مدیر کل مدیریت بحران استان؛

دستور العمل‌های احتیاطی فصل سرما در ایلام ایلاغ شد

مدیر کل مدیریت بحران استان گفت:دستور العمل‌های احتیاطی فصل سرما در ایلام ایلاغ شد.