عید سیعد قربان

۳۹ گروه نظارت بر ذبح شرعی احشام در عید قربان ساماندهی شده است
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام:

۳۹ گروه نظارت بر ذبح شرعی احشام در عید قربان ساماندهی شده است

مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: ۳۹ گروه ثابت و سیار نظارت بر ذبح شرعی احشام در ایام عید سیعد قربان در این استان ساماندهی شده اند.