ساعت کاری کارمندان

ساعت کاری کارمندان کاهش یافت

ساعت کاری کارمندان کاهش یافت

نمایندگان در نشست امروز پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با کاهش ساعت کاری کارمندان موافقت کردند.