سازمان اوقاف و امورخیریه

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امورخیریه موافقت کردند.