سازمان امور مالیاتی

۳۰۰ هزار شخص حقوقی ۱۳ میلیون حساب تجاری دارند

۳۰۰ هزار شخص حقوقی ۱۳ میلیون حساب تجاری دارند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سیزده میلیون حساب تجاری برای بیش از ۳۰۰ هزار شخص حقوقی است که مودی مالیاتی هستند.