ریش سفیدان

پایگاه اجتماعی ریش سفیدان و معتمدان عامل ثبات در جامعه+تصاویر
فرمانده انتظامی استان ایلام؛

پایگاه اجتماعی ریش سفیدان و معتمدان عامل ثبات در جامعه+تصاویر

فرمانده انتظامی استان ایلام پایگاه و جایگاه اجتماعی ریش سفیدان و معتمدان را عامل ثبات در جامعه دانست.