دیوان عدالت اداری

حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد

حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد.