دکتر مصطفی چمران

چریک‌های چمران از لبنان تا ایران

چریک‌های چمران از لبنان تا ایران

دکتر مصطفی چمران، شخصیتی ویژه با جاذبه‌های رفتاری داشت. مردی که برای مردم لبنان و ایران اسطوره رزم و سیاست است.