دنبه گوسفندی فاسد

۲۸ تن دنبه گوسفندی فاسد در مرز مهران ضبط و امحاء شد
رئیس دامپزشکی شهرستان مهران:

۲۸ تن دنبه گوسفندی فاسد در مرز مهران ضبط و امحاء شد

رئیس دامپزشکی مهران گفت: با دستور دادستان و همکاری دامپزشکی، گمرک و شبکه بهداشت، ۲۸ تن دنبه گوسفندی فاسد در مرز مهران ضبط و امحاء شده است.