حوادث دنیا

پرهزینه‌ترین حوادث دنیا

پرهزینه‌ترین حوادث دنیا

حوادث فاجعه بار تاریخ، هزینه‌های مادی و معنوی‌ زیادی را به دولت‌ها تحمیل‌ کرده‌اند.