تکدی‌گری

تکدی‌گری، آسیبی مغفول مانده/مسئولان برای چهارراه های تکدی گری چاره اندیشی کنند
یادداشت؛

تکدی‌گری، آسیبی مغفول مانده/مسئولان برای چهارراه های تکدی گری چاره اندیشی کنند

تکدی‌گری به‌عنوان یک آسیب اجتماعی حاصل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و زاییده فقر و نابرابری‌های اجتماعی است