بارورسازی ابر‌ها

وزارت دفاع در موضوع بارورسازی ابرها مشارکت دارد

وزارت دفاع در موضوع بارورسازی ابرها مشارکت دارد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره همکاری با سازمان هواشناسی درباره موضوع بارورسازی ابرها توضیح داد.

بارورسازی ابرها صرفه اقتصادی ندارد

بارورسازی ابرها صرفه اقتصادی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بارورسازی ابر‌ها نکاتی را بیان کرد.