پلیس راه و نقش آن در بسترسازی توسعه اقتصادی

پلیس راه و نقش آن در بسترسازی توسعه اقتصادی

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: اجرای مقررات و نظم دهی به حمل و نقل و تردد ایمن وسایل نقلیه بویژه وسایل نقلیه عمومی حمل بار می تواند در افزایش بهره وری اقتصادی نقش مهمی ایفا کند؛

آخرین اخبار