• امروز : جمعه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۲

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

۳۵۰فضای آموزشی با مشارکت خیرین در ایلام بنا شده است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام خبر داد؛

۳۵۰فضای آموزشی با مشارکت خیرین در ایلام بنا شده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت:۳۵۰فضای آموزشی با مشارکت خیرین در ایلام بنا شده است