مواد غذایی فاسد

معدوم سازی بیش از ۴ تن مواد غذایی فاسد در ایوان
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان خبر داد

معدوم سازی بیش از ۴ تن مواد غذایی فاسد در ایوان

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان از بارگیری و معدوم سازی بیش از ۴ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد.