رفع تصرف و آزادسازی اراضی ملی در ایلام

رفع تصرف و آزادسازی اراضی ملی در ایلام

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در یک ماه گذشته بیش از 27 هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد، گفت: در این راستا تعداد 10 نفر از افراد سودجو به مرجع قضایی معرفی شدند؛

آخرین اخبار