آگهی های دولتی - پایگاه خبری حادثه ایلام

نام آگهی دهنده:شرکت آب منطقه ای ایلام

نام آگهی دهنده:شرکت آب منطقه ای ایلام

شركت آب منطقه اي ايلام در نظر دارد مزايده عمومی فروش مصالح رودخانه اي مازاد را از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نمايد.

چیزی یافت نشد !